ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΘΗΝΑ

INFO

Ο θεσμός των Επιμελητηρίων, εμφανίζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1836. Από το 1925, λειτουργεί το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών. Ως αμιγώς Βιοτεχνικό, λειτουργεί από το 1940 και είναι το μεγαλύτερο από τα τρία Βιοτεχνικά Επιμελητήρια που υπάρχουν στην Ελλάδα. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Διοικείται από 51μελές Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται κάθε 4 χρόνια και 9μελή Διοικητική Επιτροπή, που εκλέγεται από το Δ.Σ. Σύμφωνα με το νόμο που καθορίζει τη λειτουργία του, το Επιμελητήριο αποτελεί υποχρεωτική ένωση των Βιοτεχνών της χωροταξικής αρμοδιότητάς του. Ο νόμος δίνει στο Επιμελητήριο οικονομική αυτονομία και διοικητική αυτοτέλεια, προϋποθέσεις απαραίτητες για την υλοποίηση του θεσμικού του ρόλου, προώθηση των σκοπών του, που περιλαμβάνει κυρίως:

Προστασία των συμφερόντων των βιοτεχνών στα πλαίσια ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας. Ενημέρωση των βιοτεχνών για την προσφορότερη εκμετάλλευση των κινήτρων-ευκαιριών που παρέχονται από το κράτος, βάσει της κοινοτικής και ελληνικής νομοθεσίας. Παροχή γνωμοδοτήσεων προς τα όργανα της πολιτείας σε θέματα που αφορούν τα μέλη: φορολογικό, χρηματοδότηση, εξαγωγές, εκθεσιακή πολιτική, επαγγελματική στέγη κλπ. Πιστοποίηση της δραστηριότητας (οικονομικής και επιχειρηματικής) των βιοτεχνών-μελών, όταν αυτό ζητηθεί από κρατική υπηρεσία ή οργανισμό. Παροχή ανταποδοτικής φύσης υπηρεσιών προς τα μέλη του, σε θέματα σύστασης, ανάπτυξης δραστηριοτήτων, κατάρτισης, εξωστρέφειας και καινοτομίας, σε όλη τη διάρκεια του επιχειρηματικού τους βίου.

Το Β.Ε.Α. βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με την Κεντρική ΄Ενωση Επιμελητηρίων στην οποία ανήκουν και τα 58 Ελληνικά Επιμελητήρια της χώρας καθώς και με τις Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες Οργανώσεις, που εξασφαλίζουν Πανελλαδικά διάσταση στις υπηρεσίες του. Σύμφωνα με το νόμο που καθορίζει τη λειτουργία του, μέλη του Επιμελητηρίου είναι οι Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις της χωροταξικής αρμοδιότητάς του (της Αθήνας και των γύρω Δήμων). Επιχειρήσεις δηλαδή, από όλους τους κλάδους της μεταποίησης και των τεχνικών υπηρεσιών, μικρού και πολύ μικρού μεγέθους. Οι μικρές και μεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, αποτελούν το 99,77% του συνόλου των μεταποιητικών επιχειρήσεων, ενώ απασχολούν το 79,62% του συνόλου των εργαζομένων στον μεταποιητικό τομέα. Ο αριθμός των μελών του Επιμελητηρίου, αριθμεί περί τις 35.000 επιχειρήσεις.